Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dzi? : Justyny Cypriana
Jutro : Damiana Amadeusza
Pojutrze : Luby Waclawa

Og?oszenie Drukuj Email
Czwartek, 16 Czerwiec 2016 12:59

Zgodnie z Uchwa?? Nr XX/131/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 marca 2016 r, od dnia 01.07.2016 r, gminnym systemem gospodarki odpadami zosta?y obj?te nieruchomo?ci niezamieszka?e (z wy??czeniem targowisk i cmentarzy), odpady komunalne z ww. nieruchomo?ci odbiera? b?dzie przedsi?biorca, wy?oniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Odpady b?d? odbierane w zamian za uiszczon? na konto gminy Nasielsk op?at? wg z?o?onej deklaracji. W?a?ciciele domkw letniskowych i innych nieruchomo?ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe op?at? za odbir odpadw b?d? wnosili w formie rycza?tu.

Umowy na odbir odpadw zawarte z ZGKiM przed 1 lipca 2016r stan? si? automatycznie bezprzedmiotowe


Wi?cej infoimacji na stronie:

www.nasielsk.pl

 
Og?oszenie Drukuj Email
Czwartek, 24 Marzec 2016 16:17
Informujemy, i? dnia 25.03.2016 Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej b?dzie czynny do godziny 13:00
 
Informacja o wyniku naboru Drukuj Email
Wtorek, 22 Marzec 2016 15:29

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

G?wny Ksi?gowy 

Informujemy, ?e w wyniku zako?czenia procedury naboru na w/w stanowisko zosta?/a wybrany/a :

Beata Prusinowska 05-123 Chotomw ul. Bukowa 3

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Prusinowska Beata wykaza?a si? najwi?ksz? wiedz? merytoryczn? z zakresu fisnansw, rachunkowo?ci i kadr. 


 
OG?OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Drukuj Email
Poniedziałek, 15 Luty 2016 14:45

Dyrektor ZGKiM og?asza  nabr na wolne stanowisko urz?dnicze w Zarz?dzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na stanowisko G?wny Ksi?gowy 

Wymagania niezb?dne 

Osoba ubiegaj?ca si? o stanowisko g?wnego ksi?gowego  powinna spe?niac zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p?n. zmianami) nast?puj?ce wymagania

a) Posiada? obywatelstwo polskie

b) Mie? pe?n? zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz  korzysta? z pe?ni praw publicznych

c) Nie by? prawomocnie skazana za przest?pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia?alno?ci instytucji pa?stwowych oraz samorz?du terytorialnego, przeciwko wiarygodno?ci dokumentw lub za przest?pstwo skarbowe

 d) Spe?nia? z poni?szych warunkw

- Uko?czy? ekonomicznie jednolite  studia magisterskie, ekonomiczne wy?sze studia        zawodowe, uzupe?niaj?ce ekonomiczne studia magisterskie lub        ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktyk? w ksi?gowo?ci

- uko?czy? ?redni?, policealn? lub pomaturaln? szko?e ekonomiczn? i posiada co najmniej 6 letnia praktyk? w ksi?gowo?ci

- by? wpisan?  do rejestru bieg?ych rewidentw na podstawie odr?bnych przepisw

- posiada? certyfikat ksi?gowy uprawniaj?cy do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych albo ?wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do us?ugowego  prowadzenia ksi?g rachunkowych, wydane na podstawie odr?bnych przepisw

Do pobrania: Og?oszenie na wolne stanowisko pracy 

Do pobrania:  Kwestionariusz osobowy  

 
Og?oszenie Drukuj Email
Środa, 23 Grudzień 2015 16:18

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, ?e w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazw? Zakup paliw p?ynnych do pojazdw i urz?dze?  b?d?cych w posiadaniu Zarz?du Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej w Nasielsku"  zosta?a wybrana  nast?pujca oferta 

"MONREX" Monika Szyma?ska-Piotrowska ul .Marsza?kowska 115, 00-102 Warszawa

szczeg?y w za?aczniku Rozstrzygni?cie przetargu na zakup paliwa

 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.