Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Renaty Witolda
Jutro : Mikolaja Stanislawa
Pojutrze : Rogera Serafiny

Og?oszenie Drukuj Email
Sobota, 18 Kwiecień 2015 12:42

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku dzia?aj?c na podstawie Uchwa?y nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26.03.2015r. z moc? obowi?zywania od dnia 01 maja 2015r do 30 kwietnia 2016r. przedstawia nast?puj?ce taryfy op?at za dostarczon? wod? i odprowadzane ?cieki

kliknij aby zobaczy? tre?? og?oszenia


L.p.

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie wody na terenie Gminy Nasielsk/Op?aty abonamentowe

Cena netto w 2015r.

Nale?ny podatek VAT
Cena brutto w 2015r.

1

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe, przemys? i pozostali)

2,30 z?/m

8%

2,48 z?/m

2

Op?ata abonamentowa (odczyt, rozliczenie i gotowo?? ?wiadczenia us?ug zwi?zanych z dostaw? wody)

2 z?/m-c

8%

2,16 z?/m-c

3

Dostawcy ?ciekw (gospodarstwa domowe, przemys? i pozostali)

4,25 z?/m

8%

4,59 z?/m

4

Op?aty abonamentowe (odczyt, rozliczenie i gotowo?? ?wiadczenia us?ug zwi?zanych z odbiorem ?ciekw)

2 z?/m-c

8%

2,16 z?/m-c

 
SIWZ na dostaw? paliwa do ZGKiM Nasielsk Drukuj Email
Wtorek, 25 Listopad 2014 17:59

Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia na dostaw? paliwa do ZGKiM w Nasielsku.

Nr sprawy : ZP/ZGKiM/1/2014

SIWZ - zakup paliwa na 2015r


za??cznik nr 1 - formularz ofertowy do SIWZ  na zakup paliwa

za??cznik nr 2 - formularz cenowy do SIWZ na zakup paliwa

za??cznik nr 3 - o?wiadczenie  do SIWZ na zakup paliwa

za??cznik nr 4 - oswiadczenie  do SIWZ na zakup paliwa

za??cznik nr 5 - wzr umowy na zakup paliwa

 
OG?OSZENIE Drukuj Email
Czwartek, 07 Sierpień 2014 10:44

 
Drukuj Email
Poniedziałek, 23 Czerwiec 2014 15:53

Poni?ej za??czamy harmonogramy odbioru odpadw komunalnych z terenu gminy Nasielsk na lipiec wrzesie? 2014 wytworzonych w gospodarstwach domowych niezamieszka?ych*

LIPIEC          - 418

SIERPIE?    -  822

WRZESIE?  -  519

Wywz odpadw nast?pi po wcze?niejszym zg?oszeniu telefonicznym z pojemnikw lub workw foliowych 120l nabytych w ZGKiM. Zg?oszenia tel. 023 691 23 64 wew. 45 lub 36. W przypadku braku odpowiedniego dla naszego sprz?tu dojazdu do nieruchomo?ci pojemnik lub worek powinien by? wystawiony w w/w terminie przy drodze g?wnej .

*W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystosci i porz?dku w gminach w?asciciele nieruchomo?ci na ktrej nie zamieszkuja mieszka?cy (dot. m.in. dzia?kowiczw) i nie s? obj?ci obowi?zkiem sk?adania deklaracji i wnoszenia op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.

Harmonogram nie dotyczy instytucji.

 
PRZERWA W DOSTAWIE WODY Drukuj Email
Piątek, 30 Maj 2014 17:43

Informujemy odbiorcw wody, ze w dniu 03.06.2014r (wtorek) nast?pi przerwa w dostawie wody

w godzinach 8:00-13:00. Braki wody odczuj? mieszkancy Nasielska i gminy Nasielsk.

Tre?? og?oszenia