Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Renaty Witolda
Jutro : Mikolaja Stanislawa
Pojutrze : Rogera Serafiny

Drukuj

Logo ZGKiM Nasielsk


 

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ma siedzib? przy ul. P?o?skiej 43, jest zak?adem bud?etowym Gminy Nasielsk, dzia?aj?cym od 01.01.1993 na podstawie:

 • ustawy z dnia 05.01.1991r. Prawo bud?etowe (Dz. U. Nr 4 poz. 18 i Nr 34 poz. 150 z p?n. zm.),

 • Rozporz?dzenia Ministra Finansw z dnia 08.05.1991r. w sprawie zak?adw bud?etowych (Dz. U. Nr 42 poz. 183),

 • Uchwa?y Rady Miejskiej w Nasielsku NR XVII/87/91 z dnia 20 grudnia 1991r. oraz Uchwa?y Zarz?du Miejskiego w Nasielsku z dnia 16.X.1992r.,

 • Statutu uchwalonego Uchwa?? Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXII/223/09 z dnia 29 stycznia 2009r.

 • Wewn?trzn? organizacj? i zakres dzia?ania Zarz?du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tryb pracy, oglne obowi?zki i kompetencje Dyrektora Zak?adu oraz szczeg?owe zadania wchodz?cych w sk?ad zak?adu komrek organizacyjnych okre?la Regulamin Organizacyjny

  Nadzr merytoryczny nad Zak?adem sprawuje Burmistrz Nasielska.

  Zarz?dem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kieruje Dyrektor.

  Dyrektor Zak?adu podlega bezpo?rednio Burmistrzowi.

  Zadaniem Zarz?du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest bie??ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludno?ci w zakresie us?ug komunalnych.

 1. Do zada? zak?adu nale?y w szczeglno?ci:

  - prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod?, produkcji wody i zbiorowego odprowadzania ?ciekw,

  - ?wiadczenie us?ug w zakresie bie??cego i zimowego utrzymania drg na terenie miasta i gminy Nasielsk,

  - utrzymywanie czysto?ci ulic i placw, wywz nieczysto?ci sta?ych i p?ynnych, utrzymanie i piel?gnacja zieleni na terenie miasta oraz administrowanie Mi?dzygminnego Sk?adowiska Odpadw Komunalnych w Jask?owie

  - prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ?ciekw,

 2. Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obowi?zany jest realizowa? inne zadania s?u??ce zaspokajaniu potrzeb ludno?ci w zakresie okre?lonym przez organ za?o?ycielski przy uwzgl?dnieniu wielko?ci przydzielonych ?rodkw finansowych.

 
OFERTA ZGKiM w Nasielsku


.......................................................................................................................................................................................

Oczyszczanie Miasta i Gospodarka Odpadami


 • Wywz nieczysto?ci sta?ych z pojemnikw typowych

 • Wywz nieczysto?ci p?ynnych 

 • Prace porz?dkowe  / omiatanie placw i chodnikw /

 • Wywz odpadw komunalnych luzem

 • Likwidowanie dzikich zwa?ek / wysypisk /

 • Pojemniki na odpady - ATRAKCYJNE CENY !

 • Zbirka pad?ych zwierz? z terenu drg

 • Prowadzenie selektywnej zbirki odpadw

 • Recykling odpadw elektrycznych / elektro?mieci /

 • Prace piel?gnacyjno - porz?dkowe zieleni

     

Sk?adowisko Odpadw Komunalnych


 • Sprzeda? surowcw wtrnych uprawnionym podmiotom

          15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

          19 12 01 - papier i tektura

          15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

          15 01 07 - opakowania ze szk?a

          16 01 03 - zu?yte opony

          20 01 35 - zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne
                         / inne ni? wymieniono w 20 01 21 i 20 01 23 /

          20 01 36 - zu?yte urz?dzenia elektryczne i elektroniczne
                        / inne ni? wymieniono w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 /

          20 01 40 - metale


 • Zwiedzanie ?cie?ki edukacji ekologicznej dla zorganizowanych grup
  ( od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 700 - 1500 )

          - zapoznanie si? z zasadami budowy i funkcjonowania sk?adowiska odpadw
             -  zapoznanie si? z tematami z zakresu ?rodowiska i ekologii
             -  wy?wietlanie materia?w edukacyjnych
             -  ognisko / grill


Konserwacja i Naprawa Drg


 • Profilowanie drg gminnych

 • Odwodnienia / budowa przepustw, zjazdw oraz profilowanie roww /

 • Naprawa drg asfaltowych / emulsj? i mieszank? grysow? / 

 • Uk?adanie chodnikw z kostki betonowej

 • Usuwanie chwastw i krzakw z przydro?nych roww, chodnikw i parkingw
  / mo?liwo?? poci?cia r?bakiem /

 • Monta? i demonta? oznakowania pionowego drg

 • P?u?enie i likwidacja ?lisko?ci drg w okresie zimowym

 • Wykaszanie traw z roww i poboczy drg

Wodoci?gi i Kanalizacja


 • Budowa sieci i przy??czy wodoci?gowych

 • Monta? hydrantw

 • Budowa sieci kanalizacyjno - sanitarnych z przykanalikami

 • Udra?nianie siecie sanitarnych wewn?trznych i zewn?trznych

 
Po?o?enie Drukuj Email
ZGKIM w Nasielsku -- G?wna Siedziba
05-190 Nasielsk ul. P?o?ska 43


ZGKIM w Nasielsku -- Stacja Uzdatniania Wody
05-190 Nasielsk, Jackowo W?o?cia?skie

 
« PoczątekPoprzednia1112131415161718NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.