Og?oszenie Drukuj
Środa, 23 Grudzień 2015 16:18

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku informuje, ?e w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazw? Zakup paliw p?ynnych do pojazdw i urz?dze?  b?d?cych w posiadaniu Zarz?du Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej w Nasielsku"  zosta?a wybrana  nast?pujca oferta 

"MONREX" Monika Szyma?ska-Piotrowska ul .Marsza?kowska 115, 00-102 Warszawa

szczeg?y w za?aczniku Rozstrzygni?cie przetargu na zakup paliwa