Og?oszenie Drukuj
Sobota, 18 Kwiecień 2015 12:42

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku dzia?aj?c na podstawie Uchwa?y nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26.03.2015r. z moc? obowi?zywania od dnia 01 maja 2015r do 30 kwietnia 2016r. przedstawia nast?puj?ce taryfy op?at za dostarczon? wod? i odprowadzane ?cieki

kliknij aby zobaczy? tre?? og?oszenia


L.p.

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie wody na terenie Gminy Nasielsk/Op?aty abonamentowe

Cena netto w 2015r.

Nale?ny podatek VAT
Cena brutto w 2015r.

1

Odbiorcy wody (gospodarstwa domowe, przemys? i pozostali)

2,30 z?/m

8%

2,48 z?/m

2

Op?ata abonamentowa (odczyt, rozliczenie i gotowo?? ?wiadczenia us?ug zwi?zanych z dostaw? wody)

2 z?/m-c

8%

2,16 z?/m-c

3

Dostawcy ?ciekw (gospodarstwa domowe, przemys? i pozostali)

4,25 z?/m

8%

4,59 z?/m

4

Op?aty abonamentowe (odczyt, rozliczenie i gotowo?? ?wiadczenia us?ug zwi?zanych z odbiorem ?ciekw)

2 z?/m-c

8%

2,16 z?/m-c