Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Renaty Witolda
Jutro : Mikolaja Stanislawa
Pojutrze : Rogera Serafiny

Drukuj

Logo ZGKiM Nasielsk


 

Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku ma siedzib? przy ul. P?o?skiej 43, jest zak?adem bud?etowym Gminy Nasielsk, dzia?aj?cym od 01.01.1993 na podstawie:

 • ustawy z dnia 05.01.1991r. Prawo bud?etowe (Dz. U. Nr 4 poz. 18 i Nr 34 poz. 150 z p?n. zm.),

 • Rozporz?dzenia Ministra Finansw z dnia 08.05.1991r. w sprawie zak?adw bud?etowych (Dz. U. Nr 42 poz. 183),

 • Uchwa?y Rady Miejskiej w Nasielsku NR XVII/87/91 z dnia 20 grudnia 1991r. oraz Uchwa?y Zarz?du Miejskiego w Nasielsku z dnia 16.X.1992r.,

 • Statutu uchwalonego Uchwa?? Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXII/223/09 z dnia 29 stycznia 2009r.

 • Wewn?trzn? organizacj? i zakres dzia?ania Zarz?du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tryb pracy, oglne obowi?zki i kompetencje Dyrektora Zak?adu oraz szczeg?owe zadania wchodz?cych w sk?ad zak?adu komrek organizacyjnych okre?la Regulamin Organizacyjny

  Nadzr merytoryczny nad Zak?adem sprawuje Burmistrz Nasielska.

  Zarz?dem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kieruje Dyrektor.

  Dyrektor Zak?adu podlega bezpo?rednio Burmistrzowi.

  Zadaniem Zarz?du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest bie??ce i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludno?ci w zakresie us?ug komunalnych.

 1. Do zada? zak?adu nale?y w szczeglno?ci:

  - prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod?, produkcji wody i zbiorowego odprowadzania ?ciekw,

  - ?wiadczenie us?ug w zakresie bie??cego i zimowego utrzymania drg na terenie miasta i gminy Nasielsk,

  - utrzymywanie czysto?ci ulic i placw, wywz nieczysto?ci sta?ych i p?ynnych, utrzymanie i piel?gnacja zieleni na terenie miasta oraz administrowanie Mi?dzygminnego Sk?adowiska Odpadw Komunalnych w Jask?owie

  - prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ?ciekw,

 2. Zarz?d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obowi?zany jest realizowa? inne zadania s?u??ce zaspokajaniu potrzeb ludno?ci w zakresie okre?lonym przez organ za?o?ycielski przy uwzgl?dnieniu wielko?ci przydzielonych ?rodkw finansowych.

 

Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.