Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Nasielsk - ZGKiM - Administracja Domw i Zieleni
ZGKiM - Nasielsk - Flaga
ZGkiM - Nasielsk - Oczyszczanie Miasta
ZGKiM - Nasielsk - Naptrawa i Konserwacja Drg
Nasielsk - ZGKiM - Wywz Nieczysto?ci Sta?ych i P?ynnych


NIE ZAPOMNIJ O IMIENINACH

Dziś : Renaty Witolda
Jutro : Mikolaja Stanislawa
Pojutrze : Rogera Serafiny

Obowi?zek przy??czenia do kanalizacji Drukuj Email


INFORMACJA O OBOWI?ZKU PRZY??CZENIA DO KANALIZACJI

            Informujemy, ?e na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach z dnia 13 wrze?nia 1996 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w?a?ciciele nieruchomo?ci maj? obowi?zek pod??czenia nieruchomo?ci do istniej?cej sieci kanalizacji sanitarnej.
            W zwi?zku z tym uprasza si? mieszka?cw posiadaj?cych mo?liwo?ci techniczne o podj?cie czynno?ci zmierzaj?cych do pod??czenia nieruchomo?ci do kanalizacji sanitarnej.

             W tym celu nale?y:

  • wykona? przy??cze we w?asnym zakresie lub zleci? to niezale?nej firmie ?wiadcz?cej takie us?ugi;
  • przed zasypaniem u?o?onej instalacji przy??czeniowej powy?szy fakt zg?osi? w siedzibie ZGKiM (ul.P?o?ska 43 w  Nasielsku ) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci;
  • podpisa? umow? z w?a?cicielem sieci na odbir ?ciekw za po?rednictwem jej eksploatatora tj. ZGKiM;
  • zg?osi? fakt posiadania dodatkowego zasilania w wod? celem jego dodatkowego opomiarowania lub od??czenia;
            W?a?cicielem sieci jest  Gmina Nasielsk. Termin przy??czenia nieruchomo?ci do sieci kanalizacyjnej nie powinien przekroczy? 3 miesi?cy od wybudowania. Do czasu pod??czenia nieruchomo?ci do kanalizacji sanitarnej nale?y prowadzi? prawid?ow? gospodark? nieczysto?ciami ciek?ymi i przechowywa? dowody potwierdzaj?ce wywz nieczysto?ci przez przedsi?biorc? posiadaj?cego stosowne zezwolenia. W przypadku nie przy??czenia nieruchomo?ci do sieci kanalizacyjnej nast?pi wszcz?cie post?powania nakazuj?ce wykonanie tego obowi?zku decyzj? administracyjn? na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach z dnia 13 wrze?nia 1996 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz na?o?enie kary grzywny (art. 10 ust. 2). Wykonanie decyzji nakazuj?cej przy??czenie podlega egzekucji w trybie przepisw ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji.


Burmistrz  Gminy  Nasielsk

 

Design by : P.H.U. INTER-SOFT Piotr Kaczmarczyk | Witryna zgodna ze standardami : XHTML i CSS.